Zpracování osobních údajů

INFORMACE POSKYTOVANÉ V PŘÍPADĚ, ŽE OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZÍSKÁNY OD SUBJEKTU ÚDAJŮ  

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Obchodní společnost LARO PLUS, s.r.o., IČO 63494973, se sídlem Partyzánská 3019/3, 796 01 Prostějov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 22263 (dále jen „Správce“) tímto poskytuje fyzickým osobám (dále také jen „Subjekt údajů“), které mají zájem vstoupit, nebo již vstoupily, do smluvního vztahu se Správcem, v souladu s čl. 13 Nařízení poskytnuty Správcem následující informace.

 1. Totožnost a kontaktní údaje Správce
  • 1.1 Jak je z výše uvedeného patrno, Správcem osobních údajů je společnost LARO PLUS, s.r.o., IČO 63494973, se sídlem Partyzánská 3019/3, 796 01 Prostějov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 22263.
  • 1.2 Kontaktní údaje Správce jsou následující: adresa pro doručování Partyzánská 3019/3, 796 01 Prostějov, adresa elektronické pošty vbrablec@volny.cz

 

 1. Nezbytný rozsah zpracovávaných osobních údajů a účely jejich zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny
  • 2.1 Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, doručovací nebo jiná kontaktní adresa Subjektu údajů pro účely jednání o uzavření nebo změně smlouvy mezi Subjektem údajů a Správcem a pro účely následného plnění práv a povinností z těchto smluv. Vystupuje-li Subjekt údajů v rámci smluvního vztahu, jakožto podnikatel, pak pro výše zmíněné účely Správce zpracovává i identifikační údaje Subjektu údajů. Tyto údaje mohou být dále zpracovány za účelem uplatnění práv Správce vůči Subjektu údajů u příslušného orgánu veřejné moci.
  • 2.2 Telefonní a e-mailový kontakt na Subjekt údajů pro účely jednání o uzavření nebo změně smlouvy mezi Subjektem údajů a Správcem a pro účely následného plnění práv a povinností z těchto smluv. Tyto údaje mohou být dále zpracovány za účelem uplatnění práv Správce vůči Subjektu údajů před podáním návrhu u příslušného orgánu veřejné moci.
  • 2.3 Číslo bankovního účtu Subjektu údajů pro účely plnění smlouvy mezi Subjektem údajů a Správcem, je-li mezi Subjektem údajů a Správcem sjednáno, že plnění bude poskytováno bezhotovostně z nebo ve prospěch účtu Subjektu údajů.
  • 2.4 Obchodní firma nebo jméno, dodatek ke jménu, sídlo, daňové identifikační číslo, má-li ho Subjekt údajů přiděleno, a to pro účely vystavení daňového dokladu.

 

 1. Právní základ pro jejich zpracování
  • 3.1 Zpracování údajů uvedených v čl. 2, odst. 2.1., 2.2. a 2.3. tohoto dokumentu je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektem údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření smlouvy a následného plnění (smluvní požadavek), což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné. Neposkytnutí osobních údajů Subjektem údajů může mít za následek neuzavření smlouvy a neposkytnutí následného plnění. Zpracování údajů uvedených v čl. 2, odst. 2.1. a 2.2. tohoto dokumentu je taktéž založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
  • 3.2 Zpracování údajů uvedených v čl. 2, odst. 2.4. tohoto dokumentu je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, když právní povinnost Správce vyplývá ze zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se tedy o zákonný požadavek a Subjekt údajů má povinnost poskytnout tyto údaje Správci.

 

 1. Oprávněné zájmy Správce v případě zpracování údajů uvedených v čl. 2 odst. 2.1., 2.2. a 2.5. tohoto dokumentu
  • 4.1 Oprávněným zájmem Správce v případě zpracování údajů uvedených v čl. 2 odst. 2.1. a 2.2. tohoto dokumentu je zájem Správce na ochraně svého majetku, když neplnění závazků, případně neřádné plnění závazků ze strany Subjektu údajů se může negativně projevit v majetkové sféře Správce.
 2. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů včetně případných zpracovatelů
  • 5.1 Orgány veřejné moci, když orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují.
  • 5.2 Správcovi dodavatelé za předpokladu, že se budou podílet na plnění pro Subjekt údajů, včetně dodavatelů, kteří se budou poskytovat službu spočívající v přepravě věci, která byla předmětem smluvního vztahu.
  • 5.3 Další Správcovi dodavatelé, kterými jsou zejména poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé archivačních služeb, advokáti, účetní, daňoví poradci atd.

 

 1. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby
  • 6.1 Všechny osobní údaje jsou uloženy Správcem pouze po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovány.
  • 6.2 V případě osobních údajů potřebných pro uplatnění nebo bránění práv Správce vůči Subjektu údajů, u nichž jiný právní předpis nestanoví jejich minimální dobu uložení, budou osobní údaje uloženy po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi ním a Subjektem údajů a dále po dobu 3 let ode dne zániku smluvního vztahu mezi nimi, a to s ohledem na délku zákonné lhůty promlčení.
  • 6.3 Daňové doklady se podle § 35 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uchovávají po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.
  • 6.4 Dle § 31 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, se pro účely vedení účetnictví účetní závěrka a výroční zpráva uschová po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají, účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají, účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví, po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají.
  • 6.5 Pokud záruční lhůta nebo reklamační řízení je delší než lhůta podle předchozího odstavce, uschovává Správce doklady a jiné účetní záznamy po dobu, po kterou tato lhůta běží nebo toto řízení trvá; pokud se účetní záznam vztahuje k nezaplacené pohledávce či nesplněnému závazku ve lhůtě podle předchozího odstavce, uschovává účetní jednotka tento účetní záznam do konce prvního účetního období následujícího po účetním období, v němž došlo k zaplacení pohledávky nebo ke splnění závazku.

 

 1. Další informace
  • 7.1 Správce nemá úmysl předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
  • 7.2 V rámci zpracovávání osobních údajů Správcem nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení.

 

 1. Práva Subjektu údajů
  • 8.1 Subjekt údajů má právo za podmínek uvedených v Nařízení požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, viz čl. 15 Nařízení, jejich opravu, viz čl. 16 Nařízení, nebo výmaz, viz čl. 17 Nařízení, popřípadě omezení zpracování, viz čl. 18 Nařízení, a vznést námitku proti zpracování, viz čl. 21 Nařízení, jakož i práva na přenositelnost údajů, viz čl. 20 Nařízení.
  • 8.2 Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 Holešovice https://www.uoou.cz, viz čl. 77 Nařízení, když s tímto je úzce spojeno i právo na účinnou soudní ochranu vůči dozorovému úřadu, viz čl. 78 Nařízení, a právo na účinnou soudní ochranu vůči správci nebo zpracovateli, viz čl. 79 Nařízení.
  • 8.3 Subjekt údajů má dále právo na náhradu hmotné i nehmotné újmy utrpěné v důsledku porušení tohoto Nařízení, kterou může uplatnit u příslušného soudu, viz čl. 82 Nařízení.

 

V Prostějově dne 25. 5. 2018

LARO PLUS, s.r.o.